OVH فرانسه / CPanel / SSD
10 گیگابایت
11,000/mo
  10GB فضا
  ترافیک ماهانه = نامحدود
  Addon Domain = نامحدود
  Subdomain = نامحدود
  Park Domain = نامحدود
  دیتابیس ندارد
20 گیگابایت
20,000/mo
  20GB فضا
  ترافیک ماهانه = نامحدود
  Addon Domain = نامحدود
  Subdomain = نامحدود
  Park Domain = نامحدود
  دیتابیس ندارد
40 گیگابایت
36,000/mo
  40GB فضا
  ترافیک ماهانه = نامحدود
  Addon Domain = نامحدود
  Subdomain = نامحدود
  Park Domain = نامحدود
  دیتابیس ندارد
80 گیگابایت
70,000/mo
  80GB فضا
  ترافیک ماهانه = نامحدود
  Addon Domain = نامحدود
  Subdomain = نامحدود
  Park Domain = نامحدود
  دیتابیس ندارد
100 گیگابایت
85,000/mo
  100GB فضا
  ترافیک ماهانه = نامحدود
  Addon Domain = نامحدود
  Subdomain = نامحدود
  Park Domain = نامحدود
  دیتابیس ندارد
200 گیگابایت
150,000/mo
  200GB فضا
  ترافیک ماهانه = نامحدود
  Addon Domain = نامحدود
  Subdomain = نامحدود
  Park Domain = نامحدود
  دیتابیس ندارد
500 گیگابایت
280,000/mo
  500GB فضا
  ترافیک ماهانه = نامحدود
  Addon Domain = نامحدود
  Subdomain = نامحدود
  Park Domain = نامحدود
  دیتابیس ندارد
1000 گیگابایت
550,000/mo
  1000GB فضا
  ترافیک ماهانه = نامحدود
  Addon Domain = نامحدود
  Subdomain = نامحدود
  Park Domain = نامحدود
  دیتابیس ندارد