10 گیگابایت

11,000تومان/یکماهه

10GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتابیس ندارد

20 گیگابایت

20,000تومان/یکماهه

20GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتابیس ندارد

40 گیگابایت

36,000تومان/یکماهه

40GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتابیس ندارد

80 گیگابایت

70,000تومان/یکماهه

80GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتابیس ندارد

100 گیگابایت

85,000تومان/یکماهه

100GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتابیس ندارد

200 گیگابایت

150,000تومان/یکماهه

200GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتابیس ندارد

500 گیگابایت

280,000تومان/یکماهه

500GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتابیس ندارد

1000 گیگابایت

550,000تومان/یکماهه

1000GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتابیس ندارد