10 گیگابایت

13,200تومان/یکماهه

10GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
تعداد کانکشن مجاز دانلود به صورت همزمان حداکثر 100 آی پی
دیتابیس ندارد

20 گیگابایت

24,200تومان/یکماهه

20GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
تعداد کانکشن مجاز دانلود به صورت همزمان حداکثر 100 آی پی
دیتابیس ندارد

40 گیگابایت

44,000تومان/یکماهه

40GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
تعداد کانکشن مجاز دانلود به صورت همزمان حداکثر 100 آی پی
دیتابیس ندارد

80 گیگابایت

84,700تومان/یکماهه

80GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
تعداد کانکشن مجاز دانلود به صورت همزمان حداکثر 100 آی پی
دیتابیس ندارد

100 گیگابایت

103,000تومان/یکماهه

100GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
تعداد کانکشن مجاز دانلود به صورت همزمان حداکثر 100 آی پی
دیتابیس ندارد

200 گیگابایت

181,500تومان/یکماهه

200GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
تعداد کانکشن مجاز دانلود به صورت همزمان حداکثر 100 آی پی
دیتابیس ندارد

500 گیگابایت

339,000تومان/یکماهه

500GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
تعداد کانکشن مجاز دانلود به صورت همزمان حداکثر 100 آی پی
دیتابیس ندارد

1000 گیگابایت

667,000تومان/یکماهه

1000GB فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
تعداد کانکشن مجاز دانلود به صورت همزمان حداکثر 100 آی پی
دیتابیس ندارد